Knihovna Karla Hynka Máchy je veřejnou knihovnou, pověřenou výkonem regionálních funkcí. Poskytuje svým uživatelům knihovnické a informační služby v návaznosti na systematicky budovaný knihovní fond a databáze knihovny. Podle možnosti zajišťuje přístup k dalším informačním systémům.

Naše knihovna

Štítky

Vážení čtenáři,

upozorňujeme na změnu v letním provozu. Ve všední dny bude od 12:00 do 13:00 polední pauza a ve čtvrtky a soboty bude knihovna zavřena.
Děkujeme za pochopení.

 

loading...

O knihovně

Historie knihovny

Katalogy

Pronájem společenských prostor knihovny

Knihovní řád

Výroční zprávy

Služby

Ceník

Noviny

O knihovně

Knihovna Karla Hynka Máchy je veřejnou knihovnou, pověřenou výkonem regionálních funkcí. Poskytuje svým uživatelům knihovnické a informační služby v návaznosti na systematicky budovaný knihovní fond a databáze knihovny. Podle možnosti zajišťuje přístup k dalším informačním systémům.

Zřizovatel: Město Litoměřice

Základní údaje

Příspěvková organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích
Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice
Tel.: (+420) 416 732 453
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
IČO: 00 360 627
DIČ: CZ 00360627
číslo účtu ČS: 5796540389/0800
identifikační číslo provozovny: 10 000 71 464

Historie knihovny
 1. Počátky knihovny
 2. Knihovna za první republiky
 3. Knihovna po druhé světové válce
 4. 60. léta
 5. 80. léta
 6. 90. léta
 7. 2000–2010
 8. 2011– současnost

Knihovnu Karla Hynka Máchy Litoměřice najdete na Mírovém náměstí, č.p. 26, v krásné secesní budově. Než se zde natrvalo usídlila, prošla dlouhým vývojem, který ne vždy přinášel jenom to pozitivní. Ale nakonec se z malé knihovny, disponující několika tisíci svazky, stala knihovna regionu s řádově sto tisíci svazky a zařadila se mezi moderní, zcela automatizovaná pracoviště.

1. Počátky knihovny

zárodky knihovny

Zárodky Knihovny Karla Hynka Máchy Litoměřice lze najít již v šedesátých letech 19. století, kdy v důsledku uvolnění politického života po pádu bachovského absolutismu (po r. 1859) vznikl čtenářský spolek.

Znovu nabytá občanská práva a uvolněnější atmosféra dala vzniknout čtenářskému spolku, kterému za proces vývoje knihovny vděčíme. Odtud si také litoměřická "brána do světa vzdělanosti" s nějvětší pravděbodobností nese svůj název – tedy pojmenování po jednom z nejslavnějších českých básníků vůbec, po Karlu Hynku Máchovi.

biskupská knihovna

Biskupská knihovna v Litoměřicích sehrála významnou roli v kultuře a vzdělávání. Spolu se založením litoměřické kapituly knížetem Spytihněvem II. r. 1057 vznikala též postupně knihovna. Během následujícíh čtyř století bohatla jak z koupě svazků, tak z pozůstalostí kanovníků. V polovině 18. století obdržela instituce velký přírůstek od Bedřicha Ignáce Reintsche, který zemřel a svůj poklad jí odkázal. Právě z této doby je rovněž první doložená katalogizace knihovny. O sto let později, konkrétně roku 1850 získala svůj největší příbytek, a to fond knihovny soboteckého děkana a národního buditele Franiška Vetešníka (jednalo se přibližně o 1600 svazků).

Místo knihovny je nám známo až od r. 1888, kdy byla přesunuta do nově postavené budovy probošství na Dómském náměstí a nezbytným se stalo provedení druhé katalogizace. Zde se nacházela až do okupace, ovšem během druhé světové války o jejím osudu nevíme nic. Informace k nám začaly proudit až roku 1948, kdy se do Litoměřic přesouvala teologická fakulta a knihovnu bylo nutno vyklidit. Byl pro ni vyhrazen prostor v přízemí biskupské rezidence, ležící rovněž na Dómském náměstí vedle Kostela sv. Štěpána. (zdroj: Komparativní seminární práce Anny Chyňavové).

2. Knihovna za první republiky

Česká knihovna při české menšinové škole

Dvě drobné knihy světového a českého klasika – Oscara Wilda a Karla Čapka - nám dokladují litoměřickou veřejnou českou knihovnu při české menšinové škole na Dlouhé ulici. Její pozice byla vzhledem k situaci v pohraničním městě typická. Připomeňme, že vznik Československé republiky byl na tomto území prosazen až v prosincových dnech roku 1918. Uvnitř dochovaných knih a u jedné i na obálce je nalepen štítek, jakési „ex libris“. Grafické zpracování štítků tematizuje Litoměřice jejich architektonickými dominantami. 
Štítky jsou tištěné a my si představujeme, že snad prošly rukama litoměřického tiskaře Karla Pickerta, Němce demokratického smýšlení, nakladatele novin „Leitmeritzer Zeitung“, jejichž duch byl v současném měřítku demokratický a vzhledem k pozdějším vyhroceným dějinným událostem si tohoto ducha udržel velmi dlouho. (Pro srovnání existující české noviny „Litoměřické listy“, byly již od počátku (1923) byly silně pravicové a vedle obrany národnostní projevovaly sympatie s fašismem a antisemitismem.)

Městská německá knihovna

V Litoměřicích měla významné postavení městská knihovna – nedivme se, že byla vzhledem k většinovému složení obyvatel města německá a jejím ředitelem byl od roku 1920 archivář a demokrat Ernst Horner.
V době, kdy Ernst Horner působil v litoměřické knihovně, měla své prostory v domě na náměstí zvaném Kalich, neboli v domě „pod bání“.  Ernst Horner (1885-1961) byl vzděláním archivář z Vídně a zaujímal významné místo v osvětovém životě Rakouska, byl to člověk demokratického smýšlení. Žádal o československé občanství a účastnil se antifašistického odboje. Za války byl vězněn v koncentračním táboře a po propuštění odešel do jihoněmeckého Augsburgu.

1930

V roce 1930 našla knihovna prostory i s čítárnou v nově opravené staré radnici. Veřejná knihovna už od dob první republiky zůstává na Mírovém náměstí. Ještě v roce 1946 sídlí knihovna ve 2. patře staré radnice, v prostorách bývalé německé knihovny. Její status se však oficiálně od tohoto roku mění v knihovnu českou. Její základní fond tvoří především zkonfiskované knihy. 

3. Knihovna po druhé světové válce

1946

Od roku 1945 byly knihy z německých bytů sváženy do městské knihovny, která byla otevřena v listopadu 1945 v budově staré radnice. K faktickému založení české městské knihovny došlo v roce 1946 a umístěna byla ve 2. patře staré radnice, v prostorách bývalé německé knihovny. Základní fond knihovny byl vytvořen ze zkonfiskovaných knih. Svazky, se kterými podnikání začalo, tvořily téměř výhradně zkonfiskované knihy. Jelikož byl jejich počet dosti prostý, v budově této instituce stačilo pro provoz knihovny pouze druhé podlaží.

1949

Majetek knihovny stále rostl a v roce 1949 se knihovna přestěhovala ze staré radnice do domu č. p. 26 na Mírovém náměstí, kde sídlí dosud.

4. 60. léta

1957

V roce 1957 se knihovna stává metodickým centrem a spolupracuje s obecními knihovnami v okrese. Knihy se odsud rozvážely jako výměnné soubory celkem do 76 vesnic, spadajících pod kraj. Těm bylo umožněno ponechat si písemnosti po dobu tří měsíců.

5. 80. léta

rekonstrukce budovy

Důležitým mezníkem ve vývoji byla rozsáhlá rekonstrukce budovy, včetně vybavení interiérů od roku 1981. 10. května 1983 byla knihovna znovu otevřena.

bibliobus

V květnu 1982 se do vesnic Litoměřického okresu rozjel "bibliobus". Zajišťoval knihovnické služby ve vzdálenějších místech okresu. Tato služba byla zrušena v roce 1997. Okresní správa silnic Teplice věnovala knihovně starý, vyřazený autobus Škoda 706 RTO, který si přišli prohlédnout členové Okresního národního výboru a rozhodli, že vzhledem k technickému stavu vozidla je nutná jeho oprava. Na dva měsíce byl tedy autobus poslán do Čáslavi a mezitím se připravoval knižní fond pro pojízdnou knihovnu, vybrán ze starých knih zrušených vesnických knihoven. Po technické rekonstrukci byla nutná výbava interiéru, která trvala další měsíc, byl tedy čas na vymyšlení objízdných tras pro 64 určených obcí. Tuto úlohu měl na starost Stanislav Kosprd, který do knihovny čerstvě nastoupil a bibliobus mu byl svěřen.

Pojízdná knihovna, pojmenována jako "Barča", se na svou cestu poprvé vydala v lednu roku 1982. V republice do té doby pouze v Chomutově a v Praze, jednalo se tedy o raritu a ze začátku o půjčování knih tímto způsobem nebyl velký zájem. Postupem času se však stal tak oblíbeným, že r. 1986 odbor kultury v Litoměřicích rozhodl o vydání financí na nový autobus - KAROSA C 734.

Bibliobus vzbudil zájem i u České televize, která poprosila o spolupráci při natáčení hudebního pořadu "Láska na inzerát" se zpěvačkou Petrou Janů a Karlem Heřmánkem. Jelikož prostředí místního kamenolomu, kam jezdí jen těžké nákladní vozy, nebylo ani zdaleka pro autobus příznivé, došlo k poškození spodní karoserie vozidla a byla nutná oprava. O několik měsíců později Česká televize natáčela bibliobus pro tehdejší "aktuality", kdy už žádný problém nenastal.

V roce 1997 bylo rozhodnuto, že z důvodu nedostatku fnancí bude provoz pojízdné knihovny po 16-letech ukončen.

pobočka v Pokraticích

V roce 1983, začala fungovat pobočka okresní knihovny v Pokraticích, v areálu Družba. Po sametové revoluci bylo nutné objekt opustit a najít jiné místo, kam knihovnu uchýlit. K tomuto účelu posloužila bývalá základní umělecká škola, ležící jeden kilometr od původního stanoviště. K možnosti provozu bylo nutné provést rekonstrukci. Po dvou letech se však ozval bývalý majitel budovy a pobočka se musela opět stěhovat, tentokrát o pouhých 500 metrů vedle, ke Kapličce. Zázemí ale nebylo vyhovující, stěhování proběhlo tentokrát do bývalé mateřské školy v Ladově ulici. Pobočka byla přístupná již 1. září roku 1999. Svou činnost zde ukončila 25. května 2009, neboť se plánovalo další stěhování. Roku 2009 byla znovu otevřena v Havlíčkově ulici č.p. 29.

Neustálý přesun, spojený s mnohými rekonstrukcemi, nebyl lehkým úkolem. Tato práce byla přidělena panu Kosprdovi, který se po zrušení funkce řidiče bilbiobusu r. 1997 stal správcem pobočky.

centralizace systému

1. března 1986 byl završen proces postupné integrace knihovnických agend knihoven okresu a byl vytvořen celookresní centralizovaný systém. 72 regionálních a 7 městských knihoven: Úštěk, Budyně nad Ohří, Terezín, Roudnice nad Labem, Štětí, Libochovice a Lovosice.

1986, založení hudebního oddělení

V tomtéž roce začalo v rámci okresní knihovny pracovat nové oddělení - hudební.

1989, zrušení skladů v Encovanech

 Po sametové revoluci r. 1989 se začaly likvidovat Leninovy spisy a další totalitní písemnoti, které byly přechovávány především ve zdevastovaném zámku v obci Encovany. Od odvozu těchto děl do sběru a vyklizení prostor již zámek knihovna nikdy nevyužila. Jelikož se začalo vydávat velké množství nových knih, knihovna své starší zásoby za symbolické částky (2-30 Kč) nabízela různým obecním knihovnám, domovům důchodců, sociálním ústavům i veřejnosti. Po půl roce jich byla většina vyprodána.

6. 90. léta

Regionální informační středisko

V roce 1992 získala knihovna grant ve výši 400 000 Kč na vybudování Regionálního informačního střediska. Nakoupily se další pracovní stanice pro retrospektivní plnění fondu.

AKS LANius

1. března 1995 byl zahájen provoz plně automatizované okresní knihovny. V tomto roce byl na základě smlouvy s firmou Kessoft Tábor zřízen při Okresní knihovně Karla Hynka Máchy servisní bod pro automatizovaný knihovní systém AKS LANius v regionu okresu Litoměřice a pro další zájemce z řad knihoven na území vybraných okresů bývalého severočeského kraje.

rekonstrukce naučného oddělení

V roce 1996 proběhla rekonstrukce naučného oddělení jehož součástí je Regionální informační středisko. Rozšířením prostor určených uživatelům vznikly podmínky pro klidnou a rychlou možnost obsluhy zájemců především o turistické a občanské informace. Regionální informační středisko se stává konzultačním a poradenským centrem pro vznikající městská informační střediska.

1997, Internet v knihovně

V roce 1997 získala Okresní knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích komutovanou linku pro připojení do sítě Internet, od listopadu 1998 vlastní linku pevnou.

nová koncepce hudebního oddělení

V roce 1998 se v nově koncipovaném - plně automatizovaném - hudebním oddělení zkvalitnil především poslech hudebních dokumentů. V rámci činnosti oddělení byla instalována veřejná stanice Internetu a provozování multimediální knihovny na CD-ROMech pro dospělé uživatele.
Hudební oddělení i nadále poskytovalo služby zvukové knihovny pro nevidomé (jako pobočka krajské zvukové knihovny v Ústí nad Labem). V rámci propagace a prezentace hudebního života regionu spolupracovalo s dalšími institucemi včetně prodeje vstupenek na jednotlivé akce.

stěhování pobočky v Litoměřicích

V roce 1999 byla dokončena automatizace knihovnických služeb na pobočce Pokratice, včetně přestěhování do nových, vhodnějších prostor - Ladova 3, Litoměřice.

první počítač

V roce 1990 začala knihovna postupně přecházet k práci s výpočetní technikou. Zakoupila svůj první počítač a o rok později aplikovala systém ISIS/MAKS. Systém se v knihovně neosvědčil a knihovna si pro svou práci vybrala jiný software - automatizovaný knihovnický systém Lanius firmy ArowSys Tábor. Komutovanou linku pro připojení na Internet však získala až v roce 1997, o rok později v listopadu též vlastní pevnou linku.

7. 2000–2010

rozvoj čtenářství dyslektických děti

V roce 2000 na základě dotace získané od Ministerstva kultury ČR (projekty Rozvoj čtenářství dyslektických dětí I., II.) zahájilo dětské oddělení svou činnost v oblasti práce s dyslektickými dětmi. V rámci této aktivity byl vytvořen fond krásné literatury pro dětské čtenáře a rozšířen fond naučné literatury určený rodičům a pedagogům.
V této době byla navázána a v průběhu roku upevňována spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Litoměřicích.

rozšíření fondu beletrie

V roce 2001–2002 se uskutečnila ve dvou etapách rekonstrukce oddělení beletrie. Rozšířením výpůjčních prostor pro čtenáře vzniklo příjemné prostředí s velkou nabídkou knih ve volném výběru, zvýšená pozornost byla věnována nabídce specifických žánrů např.: poezie, drama, cizojazyčná literatura, vědecko-fantastická literatura.

letní povodně v roce 2002

Okres Litoměřice patřil mezi postižená území letními povodněmi roku 2002. Nejvíce zasaženy byly Městská knihovna Terezín, Městská knihovna ve Štětí, Místní knihovny ve Velkých Žernosekách, Křešicích a Nových Kopistech. Rozsah škod se pohyboval od úplného zničení vnitřního vybavení a knihovního fondu až po různé stupně poškození.
Přestože všechny postižené knihovny přerušily dlouhodobě svou pravidelnou činnost, za pomoci podpory obecních úřadů, dotací od Ministerstva kultury a sponzorských darů se podařilo činnost těchto postižených knihoven urychleně obnovit.

změna zřizovatele

Roku 2003 se po změně zřizovatele stala knihovna příspěvkovou organizací města Litoměřice s názvem "Příspěvková organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích".

2009

Celková rekonstrukce dětského oddělení a jeho rozšíření.

pověření výkonem regionálních funkcí

2003 – Knihovna Karla Hynka Máchy se stala knihovnou pověřenou výkonem regionálních funkcí směrem k veřejným knihovnám regionu Litoměřice.

AKS CLAVIUS

V březnu 2004 se uskutečnil přechod na nový AKS CLAVIUS (integrovaný knihovní systém pro Windows) z původního AKS LANius. Nový systém zaručil mimo jiné vyšší stupeň zabezpečení interních databází.

2006

Drobné rekonstrukce hudebního oddělení. Také naučné oddělení prošlo v těchto letech několika drobnými úpravami v 08/2003, 12/2004, 03/2006. Jednalo se o vybavení čítárny sedacím nábytkem, počítačovými stolky a obslužným pultem.

8. 2011– současnost

2015–2017

2015 Celková rekonstrukce naučného oddělení. Změna prostorové dispozice podporuje historický ráz budovy.

2016 Rekonstrukce společenského prostoru knihovny, takzvané Galerie. Nové vybavení sálu vyhovující standardům projekce.

2016 Knihovna získala za své komunitní aktivity ocenění v celostátní soutěži Knihovna roku.

2017 Rekonstrukce oddělení beletrie.

2018

Knihovna přešla v květnu 2018 na otevřený výpůjční systém KOHA.

Katalogy

On-line katalog knihovny KHM

Umožňuje uživatelům vyhledávávat knihy dle klíčových slov, názvů, autorů, kategorií.

KATALOG - ZKRATKY:

B = Oddělení beletrie (přízemí)
HU = Hudební sekce na oddělení registrace (přízemí)
NO = Naučné oddělení (1. patro)
M = Oddělení pro mládež (2. patro)
PRI = příruční knihovna (vypůjčení pouze prezenčně na oddělení)
SKN1 = sklad naučné odd. (na počkání)
SKN2 = externí sklad (do dvou dnů, dle dohody)
SKB1,2 = sklad beletrie (podle dohody s obsluhou na počkání)
SKB3 = externí sklad (do dvou dnů, dle dohody)
SKM = externí sklad (do dvou dnů, dle dohody)

Dále umožňuje:

 • Provést rezervaci dokumentu nebo mazat rezervace.
 • Podívat se na své čtenářské konto (více informací ZDE) a sami si prodloužit výpůjčky.
 • Katalog umožňuje přehledně hledat v databázi knih, AV-médií, periodik a článků.
 • Komentovat přečtené knihy, tagovat.
 • Přístup k e-knihám (více o způsobu, jak si vypůjčit e-knihy ZDE). 

Katalog doplňovacího fondu

 • je určen pouze knihovníkům regionálních knihoven.
Pronájem společenských prostor

Komerční pronájem společenských prostor knihovny činí za každou započatou hodinu 500 Kč. V případě neziskových, charitativních a kulturních projektů, které nesledují komerční cíle, může ředitel organizace udělit výjimku, nájemné snížit, případně odpustit.

kontakt: Zora Čuchalová

Společenský sál, nazývaný též "Galerie knihovny", je ideálním místem pro konání menších kulturních akcí, vzdělávacích akcí, besed apod.

Parametry:

 • plocha sálu 49,5m2
 • pódium 2m x 4,5m
 • stohovatelné židle, variabilní stoly
 • počítač pro prezentaci + ozvučení
 • projektor + promítací plátno
 • flipchart
 • doplňkové bodové osvětlení
 • bezbariérový přístup (2. NP přístupné výtahem)
 • sociální zařízení ve stejném podlaží
 • maximální kapacita 35 osob
pronajem-prostor-01
pronajem-prostor-02
pronajem-prostor-03
pronajem-prostor-04
pronajem-prostor-05
pronajem-prostor-06
pronajem-prostor-07
pronajem-prostor-08
pronajem-prostor-09
pronajem-prostor-10
pronajem-prostor-11
pronajem-prostor-12
pronajem-prostor-13
Knihovní řád
 1. Základní ustanovení
 2. Uživatelé knihovnických a informačních služeb
 3. Výpůjční řád
 4. Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu
 5. Závěrečná ustanovení

V souladu se zřizovací listinou Knihovny Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, která byla v plném znění schválena Zastupitelstvem města Litoměřice dne 27. února 2003 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) vydávám tento:

Knihovní řád Knihovny Karla Hynka Máchy v Litoměřicích

účinný od 1. 1. 2024

1. Základní ustanovení

Článek 1 – Poslání a činnost knihovny

1. Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích je univerzální veřejnou knihovnou, pověřenou výkonem regionálních funkcí (na základě §2 a §11, odst. 3) zákona č.257/2001 Sb., která poskytuje svým uživatelům, především občanům města Litoměřice a blízkého okolí, knihovnické i informační služby v návaznosti na systematicky budovaný knihovní fond a informační databáze knihovny, podle možností zajišťuje přístup k dalším informačním systémům. Je zřízena městem Litoměřice jako příspěvková organizace.

2. Svou celkovou činností přispívá k rozvoji kultury, vzdělání, vědy, výchovy a ke zvyšování odborné a kulturní úrovně občanů, při čemž realizuje právo občana na svobodný a rovný přístup k informacím a tím naplňuje čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod.

Článek 2 – Veřejné knihovnické a informační služby

1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona, zejména podle § 4 a § 14. Jsou to:

a) výpůjční služby:
aa) půjčování v prostorách knihovny – prezenční půjčování,
ab) půjčování mimo knihovnu – absenční půjčování,

b) meziknihovní služby:
ba) meziknihovní výpůjční a reprografické služby v rámci ČR, 
bb) mezinárodní meziknihovní služby,

c) reprografické a jiné kopírovací služby,

d) informační služby:
da) poradenská služba – informace o katalozích, bázích, fondech a využívání knihovny,
db) bibliograficko-informační služba – informace bibliografického a faktografického charakteru.
dc) lokačně-informační služba – zjišťování a informace o dostupnosti fondů,
dd) přístup do bází dat lokálních i na síti,
de) přístup na internet,

e) elektronické služby,

f) propagační služby:
fa) pořádání výstav a spoluúčast na výstavách jiných institucí,
fb) pořádání instruktáží o knihovně a jejím používání,
fc) vydávání letáků a průvodců s informacemi o knihovně, o katalozích, o knihovním fondu apod.,
fd) pořádání přednášek, besed a podobných akcí pro uživatele,
fe) www stránky knihovny včetně informací o přírůstcích knihovního fondu a aktualitách

g) speciální služby: donáška dokumentů spoluobčanům seniorského věku s omezenou schopností pohybu.

2. Základní služby poskytuje podle § 4, odst. 2 knihovního zákona knihovna bezplatně. Placené služby knihovna poskytuje podle § 4, odst. 2, písm. a) až c) knihovního zákona resp. odst. 3 a 4 tamtéž.

3. Knihovna účtuje poplatky za registraci uživatelů, za reprografické a jiné kopírovací služby a za některé specializované služby. Na tyto poplatky může být vyžádána i finanční záloha.

4. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle zásad Knihovního řádu a ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou Knihovního řádu.

2. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Článek 3 – Registrace uživatele

1. Uživatelem knihovny se rozumí čtenář, který se prokáže platným čtenářským průkazem nebo je držitelem jednorázového registračního poplatku.

2. Držitelem průkazu čtenáře knihovny může být fyzická či právnická osoba. Průkaz se vydává na základě uživatelem vyplněné přihlášky. Odborný pracovník ověří údaje podle osobních dokladů (u právnických osob na základě písemného pověření) a uloží je v automatickém knihovnickém systému. Vydaný čtenářský průkaz je nepřenosný.

3. Držitel jednorázového registračního poplatku může využívat pouze prezenčních služeb knihovny.

4. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Směrnice o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto KŘ. (dne 24. 4. 2018 vydané pod čj. 4/2018.)

5. Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona, resp. vnitřní směrnice, tohoto knihovního řádu a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány vlastními zaměstnanci knihovny automatizovaným způsobem (v doplňující části i manuálním). Knihovna zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které za tímto účelem ověřuje.

6. Účelem, pro který knihovna sbírá a zpracovává osobní údaje, jsou ochrana majetku, knihovních fondů, kvalita poskytovaných služeb, příp. naplnění povinností uložených knihovně obecně závaznými právními předpisy, zejména zákony:

a) č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb – knihovní zákon,

b) č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

c) č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů – autorský zákon.

7. Knihovna k registraci vyžaduje následující údaje:

a) základní identifikační údaje uživatele:
aa) Příjmení, jméno, trvalé bydliště, kontaktní adresa, datum narození, druh a číslo osobního dokladu, kterým byla ověřena totožnost uživatele a správnost jím uvedených identifikačních údajů, případně státní příslušnost u zahraničních uživatelů.
ab) Uživatel je povinen tyto údaje uvést a povolit jejich zpracování knihovnou, pokud chce využívat služeb knihovny v plném rozsahu. Uživatel, který nedá souhlas se zpracováním základních identifikačních údajů, může užívat pouze těch služeb knihovny, které jsou poskytovány anonymně, např.: elektronické služby včetně připojení na Internet.
ac) Služby, k jejichž provedení vyžaduje knihovna ze strany uživatele platný průkaz uživatele knihovny, lze poskytnout pouze uživatelům, kteří souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu stanoveném knihovním řádem. Základní identifikační údaje ověřuje knihovna podle osobního dokladu úředně vydaného k prokázání totožnosti, zpravidla podle občanského průkazu občana ČR.
ad) Knihovna dbá z důvodu ochrany svých práv a povinností na to, aby nedošlo k několikanásobnému zápisu jednoho uživatele v databázi knihovny, proto před vlastním zápisem provede příslušný pracovník podle dostupných osobních údajů nahledání v databázi, aby tomuto zabránil.

b) Další kontaktní údaje uživatele (pokud je uživatel uvede):
ba) akademické tituly, pracoviště/škola, další možná spojení na uživatele, která uvedl (telefon, fax, e-mail a obdobně),

c) základní identifikační údaje zákonného zástupce, pokud uživatelem je osoba nezletilá v obdobném rozsahu a struktuře, jako základní identifikační údaje uživatele.

8. Knihovna dále o uživateli vede:

a) údaje služební:
aa) údaje o vydaných a zrušených průkazech uživatele,
ab) údaje o tzv. transakcích – uskutečnění objednávky, registrace výpůjčky, její prolongace, odeslané upomínky, resp. poznámky vztahující se k porušení ustanovení Knihovního řádu,

b) údaje účetní:
ba) údaje o provedených finančních transakcích mezi uživatelem a knihovnou, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech dle § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

9. Zpracování osobních údajů a jejich likvidace:
Po ukončení platnosti čtenářského průkazu knihovna archivuje osobní údaje čtenáře po dobu jednoho roku. Potom jsou data vymazána z databáze. Toto platí pouze za předpokladu, že knihovna nemá vůči čtenáři žádnou pohledávku. V opačném případě výše popsaný proces započne v okamžiku, kdy budou pohledávky umořeny.

Článek 4 – Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

1. Uživatelé jsou povinni řídit se knihovním řádem a zachovávat pokyny pracovníků knihovny. Jsou povinni zachovat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek.

2. Pobyt v knihovně je zakázán osobám znečištěným, podnapilým nebo pod vlivem psychotropních látek a těm, kteří nevyužívají prostory knihovny v souladu s jejím určením. Návštěvníci a uživatelé jsou povinni respektovat zásady slušného chování.

3. V odůvodněných případech může odpovědný pracovník požádat čtenáře o nahlédnutí do jeho příručního zavazadla.

4. Uživatelé se zdravotním handicapem mají právo použít služeb osobní asistence. Držitelé průkazu ZTP/P mají právo využívat ve všech prostorách knihovny asistenční služby doprovázející osoby. Doprovázející osoba nemusí být registrovaným uživatelem knihovny.

5. Pro zastupování registrovaného uživatele se zdravotním znevýhodněním musí osoba vykonávající asistenční službu předložit platný čtenářský průkaz zastupované osoby a svůj občanský průkaz či plnou moc.

6. Připomínky, podněty, stížnosti a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně řediteli knihovny (v jeho nepřítomnosti zástupci ředitele).

7. Uživatel je povinen ihned nahlásit změnu svého bydliště.

8. Ztrátu čtenářského průkazu je uživatel povinen bezodkladně nahlásit Knihovně K. H. Máchy (osobně nebo písemně). Čtenář má plnou odpovědnost za výpůjčky i v případě ztráty čtenářského průkazu.

9. Registraci dětského čtenáře potvrzuje svým podpisem jeho zákonný zástupce.

10. Dětský čtenářský průkaz opravňuje jeho držitele (nikoli zákonného zástupce) k využívání knihovních služeb pouze na dětském oddělení. V ostatních prostorách knihovny jsou výpůjčky umožněny pouze prostřednictvím odborného pracovníka na dětském oddělení (v případě povinné četby, studijních materiálů atp.)

Článek 5 – Pokyny pro využívání výpočetní techniky

1. Uživatel nesmí používat výpočetní techniku knihovny k jiným účelům než k využití služeb poskytovaných knihovnou. Způsob práce uživatele je přesně vymezen vždy na příslušném počítačovém pracovišti.

2. Uživatel je povinen:

a) před začátkem práce předložit službě platný průkaz uživatele nebo potvrzený jednorázový registrační poplatek

b) používat v knihovně pouze programové vybavení, které je mu v nabídce poskytnuto.

3. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

4. Uživatel se nesmí:

a) žádnými prostředky pokusit získat přístupová práva či privilegovaný stav, který mu nepřísluší. Pokud uživatel získá privilegovaný stav nebo jemu nepříslušející přístupová práva jakýmkoli způsobem (včetně hardwarové nebo softwarové chyby systému), je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit službě,

b) vědomě narušovat práci ostatních uživatelů počítačové sítě ani chod a výkonnost sítě jako celku např. nadměrným přetěžováním zdrojů sítě, ani používat síť k přístupům do jiných počítačů nebo do jiných sítí či k šíření počítačových virů.

5. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě; dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

6. Provoz sítě knihovny může být omezen nebo přerušen z důvodů nezbytné technické a softwarové údržby sítě, případně z jiných závažných důvodů.

7. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

8. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů [autorský zákon]) a ostatní předpisy. Případné zneužití dat a informací může být trestné (viz zákon č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech).

3. Výpůjční řád

Článek 6 – Způsoby půjčování

1. Uživatelům se půjčují dokumenty z knihovního fondu prostřednictvím instalovaného automatizovaného knihovního systému Koha a elektronické knihy prostřednictvím externího dodavatele.

2. Knihovnám nebo institucím se půjčují dokumenty z knihovního fondu v rámci meziknihovních služeb podle vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

Článek 7 – Rozhodnutí o půjčování

1. Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním knihovny. O půjčení dokumentu a jeho způsobu rozhoduje knihovna v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů – autorský zákon.

2. Mimo budovu se zásadně nepůjčují dokumenty:

a) jestliže by jim hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,

b) jestliže jsou zapotřebí k dennímu provozu knihovny,

c) jestliže by běžné půjčování bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),

d) jestliže byly vypůjčeny ze zahraničních knihoven nebo z českých knihoven, jež stanovily půjčení v prostorách knihovny (prezenčně) jako podmínku.

Článek 8 – Počet půjčených svazků

1. Mimo budovu může mít uživatel současně vypůjčeno zpravidla nejvýše 10 svazků, resp. položek.

2. O případném zvýšení počtu půjčovaných svazků rozhoduje obsluha konkrétního pracoviště především vzhledem k jejich cennosti a požadavkům dalších uživatelů.

3. Knihovna si vyhrazuje právo určit maximální počet vypůjčených e-knih na dané časové období (pro registrovaného čtenáře v počtu 2 e-knihy/ měsíc).

Článek 9 – Postupy při půjčování

1. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního systému

2. Na vyžádání obdrží uživatel potvrzení o půjčení dokumentů (výpis všech výpůjček ke konkrétnímu datu).

3. Uživatel může podávat objednávky on-line (přímo v knihovně nebo prostřednictvím internetu) nebo klasickým způsobem.

4. Uživatel může písemně (dopisem, elektronickou poštou, faxem) požádat o objednání požadovaných dokumentů, resp. položek.

5. Knihovna je povinna vyhledat a vypůjčit uživateli žádaný dokument v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny.

6. Dokument, který je půjčen jinému uživateli, knihovna podle možností a na žádost uživatele rezervuje, případně si uživatel zadá rezervaci on-line. Žádá-li stejný dokument najednou více uživatelů, stanoví se pořadí podle času podání objednávky. Doba rezervace čekajícího titulu je 7 dní.

7. Prodloužit výpůjční lhůtu lze prostřednictvím on-line knihovního katalogu, (telefonicky), e-mailem nebo při osobní návštěvě. Výpůjční lhůtu lze opakovaně prodloužit na její maximální délku 93 dní. Pokud se blíží konec registračního období uživatele, výpůjční lhůta může být prodloužena jen do konce tohoto období (pokud si uživatel neobnoví registraci).
Pokud si knihu zarezervuje jiný uživatel, výpůjční lhůtu již prodloužit nelze.

Článek 10 – Výpůjční lhůty

1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo budovu je u knih maximálně 31 dní, u periodik 7 dní.

2. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu pro výpůjčky, případně žádat bezodkladné vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty. Tuto výjimečně stanovenou kratší výpůjční lhůtu pro výpůjčku nelze prodloužit.

Článek 11 – Vracení vypůjčeného dokumentu

1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu po případě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu. Je zakázáno zpracovávat text graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

Článek 12 – Obecná ustanovení o půjčování

1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku.

Článek 13 – Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo budovu

1. Uživatel odpovídá za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam v automatizovaném výpůjčním systému.

2. Vrací-li uživatel vypůjčený dokument výjimečně poštou, je povinen jej řádně zabalit a poslat doporučeně, nebo zásilku pojistit. Za zásilku odpovídá až do okamžiku, kdy ji knihovna převzala a nezjistila závady a poslala uživateli potvrzení o vrácení.

3. Jestliže uživatel nevrátí dokument půjčený mimo knihovnu ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli sankční poplatek z prodlení.

4. Jestliže uživatel ani po upomenutí dokument půjčený mimo knihovnu nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou knihovna vyžaduje náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

5. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Článek 14 – Meziknihovní služby

1. Jestliže dokument není ve fondech knihovny, zprostředkuje knihovna na požádání uživatele výpůjčku dokumentu meziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny v ČR podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

Článek 15 – Reprografické a jiné kopírovací služby

1. Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.

2. Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů knihovnou vypůjčených v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona.

3. Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy.

4. Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského práva a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

4. Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Článek 16 – Ztráty a náhrady

1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle ustanovení občanského zákoníku o způsobu náhrady škody za nevrácený dokument nebo za poškození dokumentu.

2. O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Článek 17 –  Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

1. Sankční poplatek – vymáhání nevrácených výpůjček:

a) povinnost platit sankční poplatek nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den

b) výše sankčního poplatku se stanoví za každou položku na výpůjčním kontě uživatele

c) vymáhání sankčních poplatků provádí knihovna písemnou upomínkou, která se odesílá automaticky po ukončení stanovené výpůjční lhůty. Upomínací dopis a vymáhání dluhu nastává po 60 provozních dnech po uplynutí výpůjční doby

d) za agendu spojenou s přípravou vymáhání právní cestou se účtuje jednotný poplatek za každou vymáhanou položku na výpůjčním kontě uživatele

e) v případě, že knihovna je nucena zahájit vymáhání právní cestou, uživatel je povinen nahradit náklady právního zastoupení. Tyto náklady se řídí příslušnou právní úpravou.

2. Ztráta průkazu uživatele:

a) za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

3. Nehlášená změna adresy:

a) za zjišťování neohlášené změny adresy se vybírá manipulační poplatek, ke kterému se připočítává částka, kterou musela knihovna zaplatit za úřední zjišťování adresy.

Článek 18 – Náhrada všeobecných škod

1. Uživatel (instituce) je povinen (povinna) nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., §2951, kde se stanoví: „Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.“).

2. Při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu se požadují tyto náhrady:

a) uvedení do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a ve vazbě přiměřeně stejné kvality,

b) jestliže náhrada podle předcházejícího bodu není možná nebo účelná, může knihovna dohodnout s uživatelem náhradu formou dodání jiného vydání dokumentu, případně i jiného dokumentu přinejmenším stejné ceny,

c) požadovat finanční náhradu, která se skládá z těchto položek:
ca) cena dokumentu podle cen na trhu v době ztráty,
cb) cena vazby podle cen vazeb obvyklých na trhu v době ztráty (jestliže vazba není zahrnuta v ceně dokumentu).

3. Při postupu podle bodů b, c je knihovna oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého dokumentu, i když se způsobená škoda týkala jen části dokumentu (např. ztráta jednoho svazku z vícesvazkového dokumentu).

4. Při náhradě podle bodů a–c se vybírá manipulační poplatek za úkony spojené v knihovně s likvidací způsobené škody (administrativní agenda, bibliografické zjišťování atd.) za každý jeden dokument a na úhradu knihovnického a technického zpracování náhrady.

5. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

5. Závěrečná ustanovení

Článek 19 – Výjimky z Knihovního řádu

1. Výjimky z Knihovního řádu povoluje ředitel knihovny nebo jím pověřený pracovník.

Článek 20 – Doplňky Knihovního řádu

1. Nedílnou součástí Knihovního řádu je Ceník placených služeb a poplatků, Pokyny pro využívání Internetu a Směrnice ochraně osobních údajů.

Článek 21 – Účinnost Knihovního řádu

1. Tímto se ruší Knihovní řád účinný od 1. 9. 2022.

Článek 22 – Přílohy Knihovního řádu (seznam příloh)

 1. Ceník placených služeb a poplatků knihovny
 2. Pokyny pro využívání Internetu
 3. Směrnice o ochraně osobních údajů
 4. Dodatek knihovního řádu č. 1

V Litoměřicích dne 18. 12. 2023
Mgr. Ing. Martina Vondráková
ředitelka Knihovny Karla Hynka Máchy v Litoměřicích

Výroční zprávy

Služby
 1. Rezervace knih
 2. Meziknihovní výpůjční služba (MVS)
 3. Studovna
 4. Kopírovací služby a tisk
 5. Veřejný Internet a počítače
 6. Vypůjčení čtečky elektronických knih
 7. Donášková služba
 8. Ptejte se knihovny
 9. Newsletter
 10. Výtah
 11. Uzamčení věcí
 12. Deštník a brýle
 13. Přebalovací pult
 14. Katalogy
 15. Dětský koutek

Knihovna nabízí celou řadu služeb.

1. Rezervace knih

Jak si dokument zarezervovat?

Pokud zjistíte, že kniha, časopis, nebo CD, které hledáte, jsou vypůjčené, můžete si je rezervovat.
Rezervaci lze provést přímo v knihovně prostřednictvím obsluhy nebo z on-line katalogu na našich webových stránkách, prostřednictvím vašeho čtenářského konta. Služba rezervace je zdarma.
Pokud budete tuto službu využívat, je potřeba mít ve svém čtenářském účtu uvedený aktuální e-mail, nebo telefonní číslo pro příjem SMS.

Informace o rezervovaném dokumentu

Jakmile je vámi rezervovaná kniha připravena k vypůjčení, obdržíte informaci, že kniha je k vyzvednutí v knihovně. Můžete být upozorněni e-mailem, nebo poštou či zasláním SMS (viz ceník). Od odeslání zprávy Vám knihu rezervujeme po dobu 7 dnů.

Jak si rezervovat knihu, když ještě nejsem čtenář?

Negistrovaný uživatel, který chce knihu rezervovat, může také před první návštěvou knihovny využít na webu knihovny tzv. předregistraci, která po vyplnění identifikačních údajů umožňuje objednání dokumentů ještě před právoplatným vydáním čtenářského průkazu. Čtenářský průkaz je vydán uživateli až při osobní návštěvě knihovny po ověření identifikačních údajů a zaplacení registračního poplatku. Poté je možné si rezervovanou knihu na příslušném oddělení vypůjčit.

2. Meziknihovní výpůjční služba (MVS)

Úvodní informace

Jestliže dokument není ve fondech knihovny, zprostředkujeme na žádost čtenáře výpůjčku dokumentu meziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny v ČR. Službu poskytujeme registrovaným čtenářům s platným čtenářským průkazem. Služba je v rámci ČR zdarma, platí se pouze poštovné a balné (viz ceník). Lhůta vyřízení žádosti není předem stanovena - závisí na momentální dostupnosti žádaného dokumentu.

Jak si knihu z jiné knihovny objednat?

MVS si můžete objednat několika způsoby:

 • osobně na naučném oddělení
 • zasláním e-mailu na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefonicky +420 416 452 (volba č. 3)
 • vyplněním on-line formuláře MVS po přihlášení do Vašeho čtenářského konta na webu knihovny

Vyzvednutí

O možnosti vyzvednutí objednané knihy Vás bude knihovník informovat
e-mailem (zdarma), nebo poštou, či zasláním SMS (viz ceník).

Výpůjční doba MVS

30 kalendářních dnů
O prodloužení můžete požádat před uplynutím výpůjční doby.

3. Studovna

Umístění

Studovna je součástí naučného oddělení v 1. poschodí, nachází se v klidném a příjemném prostředí. Ve studovně jsou k dispozici dokumenty naučného oddělení.

 • odborná literatura
 • multimediální knihovna
 • mapy a turističtí průvodci
 • periodika
 • informace o regionálních osobnostech

Prezenční služby

Dokumenty, které není možné vypůjčit mimo oddělení knihovny jsou k nahlédnutí v prostorách studovny. Jedná se o prezenční půjčování denního tisku a periodik. Dále z příruční knihovny prezenční půjčování encyklopedií, sbírek zákonů a regionální literatury. 

Aktuální periodika v čítárně naučného oddělení, která nejsou označena čárovým kódem knihovny, jsou k dispozici pouze prezenčně.

Vyhledávání informací a katalogy

 • pomoc a poradenství při vyhledávání informací
 • vyhledávání knih pomocí on-line katalogu

Další služby

 • kopírovací služby (viz ceník)
 • skenování
 • možnost zakoupení kávy
 • možnost zapůjčení brýlí, zvětšovacích lup a deštníků

Meziknihovní výpůjční služby

Na naučném oddělení je možné objednat potřebné dokumenty z jiných knihoven prostřednictvím Meziknihovní výpůjční služby v rámci České republiky, nebo Mezinárodní meziknihovní výpůjční služby. Pro registrované čtenáře nabízíme možnost objednat knihu z jiné knihovny vyplněním on-line formuláře

4. Kopírovací služby a tisk

Kopírování a tisk

V knihovně je možné podle platného ceníku služeb využít kopírovacích služeb (naučné oddělení) a tisku z osobního počítače (týká se všech oddělení). 

Skenování a vazba

V případě potřeby je také možno využít služby skenování (naučné oddělení) a na požádání také vazby dokumentů do kovové kroužkové vazby (naučné oddělení, vyhotovení do třetího dne).

5. Veřejný Internet a počítače

Pokyny pro využívání internetu

Ve všech odděleních knihovny je k dispozici veřejný internet a wi-fi.

 1. Držitelé čtenářského průkazu mají vzhledem ke kapacitě počítačových stanic možnost jednorázového využití internetu – 1 hodinu. O dalším využití počítačové stanice rozhoduje individuálně pracovník oddělení.
 2. Jednorázový registrační poplatek (viz ceník umožňuje jeho držiteli bezplatné využití prezenčních služeb knihovny včetně internetu po dobu 1 hodiny.
 3. Registrovaní čtenáři mají možnost si předem rezervovat 1 hodinu práce s internetem, osobně nebo telefonicky (tel. 416 735 678). Doba prodlení je maximálně 10 minut.
 4. Uživatel je povinen na počátku i po ukončení práce na počítačové stanici předložit obsluze stvrzenku o zaplacení jednorázového registračního poplatku.
 5. V případě poruchy připojení nebo jiného problému je ve vlastním zájmu uživatele tuto skutečnost ihned nahlásit.
 6. Uživatelům není povoleno navštěvovat internetové stránky, jejichž obsah není vhodný k prohlížení ve veřejných prostorách. Tj. stránky prezentující pornografii, propagující rasismus nebo takových, které jsou jakýmkoli způsobem v rozporu s Listinou základních práv a svobod.
 7. Uživatel je odpovědný za škody, které knihovně vzniknou nevhodnou manipulací s výpočetní technikou.
 8. Uživatelé, kteří poruší některé z těchto pokynů nebo nebudou respektovat pokyny pracovníků knihovny, mohou být pracovníkem knihovny vykázáni.
 9. O případných výjimkách rozhoduje obsluha konkrétního pracoviště, především vzhledem k požadavkům dalších uživatelů.

6. Vypůjčení čtečky elektronických knih

Pravidla půjčování čteček elektronických knih

 1. Čtečky elektronických knih (dále jen čtečky) se půjčují na hudebním oddělení.
 2. Poplatek za zapůjčení viz ceník.
 3. Čtečka se půjčuje uživateli knihovny staršímu 15 let a registrovanému v Knihovně Karla Hynka Máchy v Litoměřicích nejméně 1/2 roku. Uživatel musí mít vyrovnány veškeré závazky vůči knihovně.
 4. Čtečka se půjčuje absenčně na dobu 14 dnů. Uživatel je povinen vrátit čtečku ve stanoveném termínu a v takovém stavu, v jakém si ji půjčil (včetně nahraných souborů). V případě pozdního vrácení platí poplatek dle platného ceníku.
 5. Při půjčování čtečky podepisuje uživatel potvrzení o jejím přijetí.
 6. Pokud uživatel čtečku poškodí nebo nevrátí příslušenství k přístroji, je povinen zaplatit opravu nebo dokoupení chybějících komponentů.
 7. Pokud uživatel poškodí čtečku tak, že nemůže dále sloužit svému účelu, zaplatí její pořizovací cenu.

7. Donášková služba

Podmínky využití služby

 1. určeno pro čtenáře se zdravotním postižením a omezenou pohyblivostí
 2. bydliště Litoměřice
 3. max. počet - 5 knih, 5 časopisů, 5 CD/audioknih
 4. zrušení služby v případě opakované nepřítomnosti objednávajícího
 5. zrušení služby při nedodržování knihovního řádu

Způsob objednávky

 1. rezervace knih v on-line katalogu nebo jejich vyjmenování, uvedení jména, telefonního čísla a přesné adresy doručení:
  1. odesláním e-mailu na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  2. telefonicky +420 416 732 453 (volba č. 4)

Průběh doručení

 1. telefonická domluva s pověřenou osobou
 2. doručení na uvedenou adresu
 3. možnost vracení knih

8. Ptejte se knihovny

Proč hledat odpovědi na www.ptejteseknihovny.cz ?

Protože knihovníci naleznou odpověď. V knihovnách najdete pracovníky, kteří jsou specialisty na vyhledávací služby, mají přístupy k novým databázím a pomohou vám najít odpověď na vaše dotazy. Ptejte se knihovny je službou českých knihoven nejširší veřejnosti.
Služba Ptejte se knihovny odpoví na vaše stručné konkrétní otázky krátkým seznamem knih, časopisů, popřípadě i www stránek (do 5 záznamů). Ptejte se knihovny je tedy službou faktografickou a bibliografickou.
Na vaše dotazy zaručujeme odeslání odpovědi na vaši e-mailovou adresu do 48 hodin - v pracovních dnech - od doručení vaší zprávy. V případě velmi složitých dotazů se s vámi dohodneme na nejbližším možném termínu odpovědi. Pro formulaci vašich otázek si můžete přečíst doprovodný text.
Vaše dotazy a odpovědi na ně archivujeme, samozřejmě bez uvedení vašeho jména a bez uvedení bližších osobních údajů.

oficiální text www.ptejteseknihovny.cz

9. Newsletter

UPOZORNĚNÍ: Momentálně pracujeme na tom, abyste se brzy mohli stát odběrateli našeho newsletteru. Děkujeme za pochopení. 

Jak se stát odběratelem?

Zadejte svou e-mailovou adresu do přihlašovacího formuláře o newsletter zde. Nebo na domovské stránce knihovny v sekci "program". O newsletter můžete také zažádat kdykoliv na Oddělení registrace.

Co je obsahem?

Zpravodaj, neboli newsletter, informuje o dění v knihovně. Zahrnuje důležitá upozornění z oblastní provozu knihovny, novinek pro registrované čtenáře a informuje o měsíčním programu vzdělávacích akcí, které knihovna organizuje. Newsletter je zasílán na zadanou e-mailovou adresu žadatelů.

10. Výtah

Bezbariérová knihovna

Od roku 2014 se pro vás stala knihovna kompletně bezbariérová. Výtah mohou využít nejen senioři, kteří navštěvují doprovodné aktivity v Galerii, ale i maminky s kočárky, které využívají služeb dětského oddělení ve 2. poschodí. V přízemí budovy se nachází bezbariérové WC.

11. Uzamčení věcí

Uzamykatelné skřínky

Aby si čtenáři mohli nerušeně vybrat knihy nebo využít internet, nabízíme na naučném oddělení uzamykatelné skříňky na tašky a školní aktovky.

12. Deštník a brýle

Podmínky vypůjčení

Na každém oddělení jsou pro čtenáře k vypůjčení deštníky (při další návštěvě knihovny prosíme o jejich vrácení). A prezenčně si zde mohou čtenáři také vypůjčit dioptrické brýle na čtení a zvětšovací lupy.

13. Přebalovací pult

Umístění

Zázemí pro přebalování dětí je ve 2. patře, na požádání dostanete klíč na Dětském oddělení.

14. Katalogy

on-line katalog

Graficky jednoduchá forma katalogu umožňuje uživateli snadnou základní orientaci ve fondu. V tomto katalogu můžete například:

 • provést rezervaci dokumentu
 • podívat se na své čtenářské konto a sami si prodloužit výpůjčky, mazat rezervace
 • katalog umožňuje přehledně hledat v databázi knih, AV-médií a periodik.

 

15. Dětský koutek

Umístění

Oddělení beletrie a naučné oddělení mají k dispozici dětský koutek. Za děti, které si zde hrají, zodpovídají jejich rodiče.

Ceník služeb a registrační poplatky
 1. Registrační poplatky
 2. Poplatky za zasílání informací
 3. Doba výpůjčky a smluvní ceny za vypůjčení
 4. Rezervace
 5. Prodloužení výpůjční doby
 6. Poplatky z prodlení
 7. Meziknihovní výpůjční služba (MVS)
 8. Ostatní

Tento ceník vstoupil v platnost dne 1.1.2024.

1. Registrační poplatky

Základní poplatek na 12 měsíců 300 Kč
Studenti denního studia do 26 let věku 180 Kč
Děti do 15 let věku 60 Kč
Evidovaní na Úřadu práce 120 Kč
Senioři od 65 let zdarma
Držitelé průkazu ZTP zdarma
Držitelé Rodinného pasu 20% sleva
Jednorázový vstup - internet (neregistrovaní)  15 Kč/1 h
Využití prezenčních služeb knihovny 15 Kč

2. Poplatky za zasílání informací

Informace zahrnuje: upozornění před koncem výpůjční doby, oznámení o upomínce, rezervaci

Informace zaslaná e-mailem zdarma
Na požádání: Informace zaslaná SMS zdarma
Na požádání: Informace zaslaná poštou 30 Kč

3. Doba výpůjčky a smluvní ceny za vypůjčení

Knihy 31 dní zdarma
Hudebniny 31 dní zdarma
CD-R 31 dní zdarma
Kompaktní disky (CD, DVD), LP 7 dní zdarma
Čtečky elektronických knih 14 dní 50 Kč
Elektronická tužka 31 dní zdarma
Periodika* 7 dní do 40 Kč: zdarma
více než 40 Kč: 5 Kč**

* smluvní poplatek dle výše pořizovací ceny periodika
** poplatek se započítává znovu při prodloužení

4. Rezervace

Rezervace všech dokumentů je zdarma.

5. Prodloužení výpůjční doby

knihy, periodika, CD a DVD, CD-ROM, hudebniny zdarma
čtečky elektronických knih 50 Kč
Elektronická tužka nelze

6. Poplatky z prodlení

Překročení výpůjční doby bez řádné žádosti o prodloužení

CD a DVD 10 Kč/ za každý započatý den/kus
Kniha, LP, hudebniny, čtečka e-knih 10 Kč/ za každý započatý týden/kus (dokument)
Periodika 5 Kč/ za každý započatý týden/kus
Elektronická tužka 50 Kč/ za každý započatý den/kus

Upomínání a vymáhání dluhu

Upomínací dopis 100 Kč + sankční poplatky po uplynutí 60 provozních dní po uplynutí výpůjční lhůty.
Poté následuje vymáhání pohledávky soudní a exekuční cestou.

Ztráta nebo poškození výpůjčky

Poškození čárového kódu v dokumentu 10 Kč

Ztráta výpůjčky

Čtenář je povinen nahradit škodu: dodáním kopie díla (ztraceného, zničeného), nebo dodáním jiného vydání díla, nebo finanční náhradou-cena díla podle cen na trhu v době ztráty +100 Kč manipulační poplatek.

Ztráta CD/DVD, které je nedílnou součástí knihy/periodika

Při ztrátě CD jenž je přílohou knihy/periodika je požadována náhrada v plné výši dokumentu.

Ztráta průkazu

Poplatek za vystavení duplikátu průkazu: Dospělí 30 Kč
Děti 10 Kč

7. Meziknihovní výpůjční služba (MVS)

Výpůjčka knihovní jednotky z knihoven ČR (poštovné a balné) 70 Kč

8. Ostatní

Vstup na akce knihovny (neurčí-li knihovna jinak)

Základní vstupné na akce knihovny 50 Kč

Změna ceny je vyhrazena vzhledem ke konkrétnímu rozpočtu konaného programu.
Cena vstupu na akce knihovny označená v programu symbolem hvězdičky (např. 50 Kč*) je pro seniory nad 65 let s platným čtenářským průkazem zdarma.

Besedy pro žáky mateřských, základních a středních škol

Základní prohlídka knihovny je zdarma.
Vstupné na programy pro školy dle běžné nabídky dětského oddělení činí 10 Kč za žáka.
Speciální programy nad rámec běžné nabídky – změna ceny vyhrazena s přihlédnutím ke konkrétnímu rozpočtu konaného programu.

Tisk z PC

formát A4 černobílý tisk jednostranný 4 Kč

Kopírování a tisk

Černobílé kopírování (naučné oddělení)

formát A4 jednostranné 2 Kč
oboustranné 3 Kč
formát A3 jednostranné 3 Kč
oboustranné 4 Kč

Barevné kopírování (naučné oddělení)

formát A4 jednostranné 10 Kč
oboustranné 20 Kč
formát A3 jednostranné 20 Kč
oboustranné 40 Kč
Káva (naučné oddělení) 15 Kč
Voda (oddělení registrace) zdarma
Deštník, brýle a lupa k půjčení zdarma
Noviny knihovny Karel Hynek Mácha

Více informací o Noviny knihovny Karel Hynek Mácha v projektech knihovny.

Noviny ke stažení:

Back to top